banner nyc2

banner nyc3

banner nyc4

banner nyc5

banner nyc6
rms 65
std2018
vcop 662
chekin
1234
face 65
Inovation2
research 63
money 63
bompok 65
grade oonline
kru prom
jobblock curs58
classroom

dveสถิติการเยี่ยมชม

1934475
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
26639
904
32696
1894504
55227
31766
1934475

Your IP: 182.52.36.98
2024-03-30 08:00

งานบุคลากร

บุคลากร งานบุคลากร

kru auนางสาววรารัตน์  เครือทอง
หัวหน้างาน นางสาวอัสมา จระกา

เจ้าหน้าที่นางสาวรจนา  พลขันธ์
เจ้าหน้าที่ 
 thumbnail

 

 

นางสาวบุญจิรา เขียนขาบ
เจ้าหน้าที่

ศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพอำเภอบันนังสตา
waeyamนางสาวแวยาม  อะหะมะ
เจ้าหน้าที่
 นางสาววานี  เจ๊ะแลกายู
เจ้าหน้าที่

งานบุคลากร มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

          1. แนะนำ เผยแพร่ และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานของบุคลากรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ
          2. จัดทำแผนอัตรากำลังบุคลากรในสถานศึกษา
          3. จัดทำแผนและดำเนินการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา
          4. ควบคุม จัดทำสถิติ และรายงานเกี่ยวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการ และการลาของบุคลากรในสถานศึกษา
          5. ดำเนินการเกี่ยวกับการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การจัดทำทะเบียนประวัติของบุคลากรในสถานศึกษา
          6. ให้คำแนะนำ อำนวยความสะดวก แก่บุคลากรในสถานศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ การขอแก้ไขทะเบียนประวัติ การขอเปลี่ยนตำแหน่ง การขอมีและขอเลื่อนวิทยฐานะ การออกหนังสือรับรอง การขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน และการจัดทำสมุดบันทึกผลงาน และคุณงามความดีของบุคลากรในสถานศึกษา
          7. การดำเนินการทางวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา
          8. การจัดสวัสดิการภายในให้แก่บุคลากรในสถานศึกษา
          9. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
         10. จัดทำปฏิบัติการปฏิบัติงาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
         11. ดูแลบำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
         12. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

วิทยาลัยการอาชีพนครยะลา 4/2 ถ.เวฬุวัน ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา โทรศัพท์  0-7327-4506  โทรสาร.0-7336-1105

www.nyc.ac.th Copyright © 2022. All Rights Reserved.